AKTSOMHETSRAPPORT

Elsa Enger Transport AS er opptatt av gode arbeidsforhold I hele leverandørkjeden og arbeider for å fremme gode vilkår hos alle våre sammarbeidspartnere. Full aktsomhetsrapport vil være ferdigstilt og publisert innen 30. Juni 2023 

Virksomhetens organisering

….

Driftsområder

Elsa Enger Transport AS leverer tjenester innen følgende transportområder:

 • Containertransport
 • Sidelastertransoprt
 • Tank transport
 • Buld og tippetransport
 • Thermo transport

I tillegg tilbyr vi containerlagring, salg og utleie av containere og salg og reperasjon av transport midler

Retningslinjer og rutiner ved avvik

Varsling av brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller dårlige arbeidsforhold må ummidelbart varsles til miriam@engertransport.no.

Senest innen 3 uker vil dette bli behandlet

Vurdering av sammarbeidspartnere

Elsa Enger Transport har ikke avdekket noen brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller dårlige arbeidsforhold gjennom aktsomhetsvurderinger av leverandører.

 

INFORMASJONSKRAV

Åpenhetsloven §6

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Et krav om informasjon kan avslås dersom

 • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
 • kravet er åpenbart urimelig
 • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
 • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.
 • Retten til informasjon om faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som virksomheten er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i annet ledd.
 • Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet etter åndsverkloven.

Departementet kan gi forskrift om retten til informasjon og virksomhetenes adgang til å avslå et informasjonskrav.

Ta kontakt med miriam@engertransport.no for informasjon om håndtering av hendelser som omfattes av denne lov.