REDEGJØRELSE OM VÅRE AKTSOMHETSVURDERINGER I HENHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN. 

 

Juni-2024

 

 

Innledning

 

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å gjennomføre nøye vurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt i virksomheten og i leverandørkjeden.  Våre aktsomhetsvurderinger er basert på standardene satt av FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter, samt OECD´s veileder for aktsomhetsvurderinger innen ansvarlig næringsliv.

Forankring av ansvarlighet

 

Enger Transport er hovedsakelig involvert i containertransport og er et selskap med 95 ansatte. Herav 70 sjåfører, 11 verkstedsmedarbeidere og 14 i administrasjon.

 

Vår visjon er å være ledende i vårt marked og «Når kvalitet og service teller» er vårt motto. Vi mener dette mottoet reflekterer vårt bærekraftige fokus, som skal gjennomsyre alt vi gjør, fra ansettelser til tjenesteleveringer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, noe som innebærer en systematisk evaluering og oppfølging av egne og underleverandørers rutiner for å forhindre og beskytte mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Den største risikoen i vår bransje er arbeidstid og lønn for utenlandske sjåfører. Enger Transport bruker kun egne ansatte sjåfører til våre transporter og mener det er det beste for å trygge at lønns -og arbeidsforhold blir ivaretatt og at våre oppdragsgivere kan være trygge på dette når de bruker oss til sine transporter.

 

Vi er en sertifisert Fair Transportbedrift, som er en bransjespesifikk sertifisering. Denne sertifiseringen stiller krav til retningslinjer innenfor arbeidsmiljø, trafikksikkerhet og ytre miljø og kvalitet ihht. service.

 

I tillegg til egne retningslinjer har våre største oppdragsgivere egne retningslinjer som vi og våre ansatte må forholde oss til. Dette innebærer en forpliktelse fra vår side om å etterleve og respektere disse standardene, og sikre at alle aktiviteter og prosesser er i tråd med dem.

 

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

 

Selv om vi ikke har produksjon internt i selskapet, har vi mange underleverandører som vi kjøper produkter og tjenester fra, som for eksempel biler, verkstedsutstyr og IT systemleverandører. Vi opererer primært innenlands, og våre leverandører har norske avdelinger som vi samarbeider med. Selv i denne konteksten kan det være risiko for uregelmessigheter, og derfor bruker vi House of Control sitt digitale undersøkelsessystem for å optimere analysen av vår leverandørportefølje.

 

Nye leverandører kartlegges og bevisstheten rundt deres arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er med i vurderingen av en evt. signering av kontrakt. I tillegg sender vi årlig ut en spørreundersøkelse til våre største leverandører og de som brukes mest for å kunne samle inn informasjon bl.a. om disse temaer:

 

  • Menneskerettigheter
  • Sysselsetting
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Miljø og klima
  • Antikorrupsjon

 

 

Undersøkelser 2023/2024

 

Ved besvarelser av disse undersøkelsene vil vi kunne avdekke potensielle konsekvenser av menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold. Dersom det avdekkes forhold om forårsaket skade eller bidrag til faktisk skade, vil vi initiere til dialog med selskapet.  Skaden skal håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning. Hvilken type gjenopprettingstiltak som passer, vil avhenge av skadens omfang.

 

Vi har i løpet av 2024 konsentrert oss om noen av de største underleverandørene våre og sendt ut undersøkelser til disse. Vi har også undersøkt enkelte leverandører ved å se på arbeidet de har rundt åpenhetsloven på nettsidene deres, og har tiltro til det.

 

 

 

 

 

Oppfølging

 

I hovedsak er besvarelsene fra undersøkelsene som forventet, da våre leverandører har norske avdelinger som vi forholder oss til.  Vi har ikke avdekket forhold som vi anser som alvorlige konsekvenser, men kommer til å følge opp noen på sine besvarelser på punktet om deres underleverandører følger menneskerettigheter og underleverandørers HMS standard ved neste undersøkelse. Noen av de undersøkte er ikke omfattet av åpenhetsloven, og bruker dette som forklaring på hvorfor ikke de har rutiner på disse områdene.

 

 

 

For mer informasjon om hvordan vi jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til vår HR ansvarlig, Miriam Olsen,  miriam@engertransport.no.